• Zee, golfbrekers

Meer informatie over de praktijk

Werkwijze

Intake
Na verwijzing door de huisarts  volgt een intake die bestaat uit 1 tot 2 gesprekken. We bespreken wat de zorgen en klachten zijn om zo inzicht te krijgen in de problematiek.

Daarna stellen we gezamenlijk een behandelplan op. Hierin worden de doelen vastgelegd en hoe we deze gaan bereiken. Er worden ook afspraken gemaakt over de frequentie en de geschatte duur van de behandeling.

Evaluatie
In het kader van kwaliteitsmeting wordt, bij de start en beëindiging van de behandeling én tijdens evaluatiemomenten, een vragenlijst afgenomen.

Privacy
De verwijzend huisarts ontvangt een brief met een samenvatting van de klachten en het behandeldoel, mits u daar toestemming voor geeft.
Aan het eind van de behandeling vindt eveneens een terugkoppeling plaats naar de verwijzer. Ook nu alleen met uw toestemming.

Kosten en vergoeding

In 2014 heeft een stelselwijziging plaats gevonden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Eerstelijns psychologische zorg heet vanaf dat moment Generalistische basis GGZ. De tweedelijns zorg wordt voortaan Specialistische GZZ genoemd.

Alle aangeboden psychotherapie voor volwassenen(boven de 18 jaar)  is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Voor 2020  en 2021 heeft de praktijk een contract afgesloten met Multizorg VRZ (waaronder ONVZ, AZR, ENO en Zorg en Zekerheid), DSW en Achmea (waaronder FBTO en Zilveren Kruis). Als er geen contract is afgesloten met uw verzekeraar, betaalt u eerst zelf de rekening, u krijgt dan via restitutie ongeveer 100 terug, mits u een restitutiepolis hebt. Hebt u geen restitutie polis dan is dat ongeveer 70 %.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Indien er geen sprake is van een diagnose, die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg, of wanneer u de behandeling zelf wilt betalen, kost een consult per 45 minuten 104 euro (NZA). Voor kinderen en Jeugd is dit 100,00 per consult.

Gré van der Zee


Van Merlenstraat 74


2518 TG Den Haag


Telefoon  06 31 68 19 94


Mail  info@grevanderzee.nl


Wat u moet weten

Aanmelden

Om in behandeling te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, of een medisch specialist. Bij een verwijzing is het altijd belangrijk om te vermelden dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Bij basiszorg kan gedacht worden aan lichte(re) problematiek.

Voor volwassenen boven de 18 jaar wordt de zorg in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. Hier geldt wel de eigen risico regeling.

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat wij elkaar kunnen spreken en kunnen bekijken of ik u kan helpen. Op donderdag heb ik telefonisch spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur (06 31 68 19 94). Daarbuiten kunt u mijn voicemail inspreken. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar info@grevanderzee.nl.

Afzeggen gesprekken

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. Voor het maken van een nieuwe afspraak kunt u zelf contact met mij opnemen. Afzeggen kan telefonisch, via sms, via WhatsApp of per email.

Wanneer u niet afzegt worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering, Deze kosten bedragen 50 euro.

Gespreksduur

Een intake gesprek duurt 60 minuten, een behandelgesprek 45 minuten. Voor EMDR  kan een afwijkende tijd worden aangehouden, 60 of 90 minuten. Wanneer u te laat komt gaat de tijd van de gereserveerde gesprekstijd af.

Bereikbaarheid, vakanties en waarneming

In het weekend is de praktijk gesloten. De praktijk is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 09:00 uur tot 17:00 uur. Op donderdag is er een telefonisch spreekuur van 13:00 tot 14:00 uur.

Op berichten probeer ik binnen 24 uur te reageren.

Als de praktijk is gesloten kunt u – in geval van een crisis – contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de doktersdienst.

Tijdens vakanties wordt de praktijk voor behandelinhoudelijke vragen waargenomen door collega’s. Dit kunt u vinden onder Nieuws.

Dossiervoering en privacy

Als klinisch psycholoog heb ik een beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Ook het verstrekken van informatie aan de huisarts vindt alleen plaats met uw toestemming. De behandeling wordt bijgehouden in een elektronisch patiëntendossier, maar dit is niet gekoppeld aan andere systemen. Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

Om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden, neem ik deel aan twee intervisiegroepen waarin behandelingen anoniem worden besproken.

Bij het in rekening brengen van de DBC bij de zorgverzekeraar wordt de hoofdgroep van de diagnose vermeld. Dit in verband met de privacy.

Klachten

Wanneer u, ondanks mijn inzet u zo goed mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling, dan kunt u dit het beste eerst met mij bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LvvP).

Beroepscode

Als BIG–geregistreerd GZ psycholoog en klinisch psycholoog ben ik gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en val ik onder het tuchtrecht van de wet BIG. Deze wet geeft de regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.
Voor meer informatie: www. bigregister.nl.

  • GZ psycholoog/Klinisch psycholoog BIGnummer 09049799125.
  • Lid van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde Psychologen (LVVP).
  • Supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO): Orthopedagoog Generalist
  • Lid van de Nederlands vereniging voor Psychotrauma (NtvP)
  • Mijn persoonlijke AGB code: 94015174
  • Mijn AGB praktijkcode: 94062481
  • Kamer van Koophandel nummer: 65119061