• Zee, golfbrekers

Meer informatie over de praktijk

Werkwijze

Intake
Na verwijzing door de huisarts volgt een intake die bestaat uit 1 tot 2 gesprekken. We bespreken wat de zorgen en klachten zijn om zo inzicht te krijgen in de problematiek.

Daarna stellen we gezamenlijk een behandelplan op. Hierin worden de doelen vastgelegd en hoe we deze gaan bereiken. Er worden ook afspraken gemaakt over de frequentie en de geschatte duur van de behandeling.

Evaluatie
In het kader van kwaliteitsmeting wordt, bij de start en beëindiging van de behandeling én tijdens evaluatiemomenten, een vragenlijst afgenomen.

Privacy
De verwijzend huisarts ontvangt een brief met een samenvatting van de klachten en het behandeldoel, mits je daar toestemming voor geeft.
Aan het eind van de behandeling vindt eveneens een terugkoppeling plaats naar de verwijzer. Ook nu alleen met jouw toestemming.

Kosten en vergoeding

Ook in 2024 loopt de bekostiging van de GGZ voor jongeren van 18+ en volwassenen via het Zorgprestatiemodel, gestart in 2022. In dit model is het onderscheid tussen directe en indirecte tijd komen te vervallen. Er wordt nog wel een verschil gemaakt tussen basiszorg(kortdurend) en gespecialiseerde zorg en heeft de NZA voor ieder consult een tarief vastgesteld (zie tarievenzoeker NZa). Het eigen risico voor volwassenen en jongeren van 18+ blijft gehandhaafd. Voor 2024 bedraagt dit wederom 385 euro.

Het zorgprestatiemodel vereist sinds 2022 een typering van de zorgvraag, dit zal voor 2024 gecontinueerd worden. Dat is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

Daarnaast blijft een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Vergoeding ziektekostenverzekeraars

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen vergoedingstarief, dit is afhankelijk van je soort polis inclusief polisvoorwaarden en van de contractvorm van de zorgaanbieder. Met de volgende zorgverzekeraars heb ik ook voor 2024 een contract afgesloten: onder andere DSW, Zilveren Kruis (Achmea), Zorg en Zekerheid en ASR. Met VGZ en ONVZ heb ik een basiscontract afgesloten in 2024. Mocht je een andere verzekering hebben, dan is een restitutiepolis het meest gunstig om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Dit kan echter verschillend zijn per verzekering. Als er geen sprake kan zijn van een volledige vergoeding, wordt over het algemeen 70% tot 90% van het tarief vergoed. Informeer bij je verzekeraar of zij onder één van de bovenstaande verzekeraars vallen.

Om achteraf teleurstelling te voorkomen wil ik je dringend adviseren om voordat een behandeling van start gaat bij je ziektekostenverzekeraar te informeren naar de vergoedingsvoorwaarden.

Bij afwezigheid zonder berichtgeving en bij annulering minder van 24 uur van tevoren, wordt de gereserveerde gesprekstijd of onderzoekstijd in rekening gebracht.

Gré van der Zee


Van Merlenstraat 74


2518 TG Den Haag


Telefoon  06 31 68 19 94


Mail  info@grevanderzee.nl


Wat je moet weten

Om in behandeling te komen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist. Bij een verwijzing is het altijd belangrijk om te vermelden dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Bij basiszorg kan gedacht worden aan lichte(re) problematiek.

Voor volwassenen boven de 18 jaar wordt de zorg in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. Hier geldt wel de eigen risico regeling.

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat wij elkaar kunnen spreken en kunnen bekijken of ik je kan helpen. Op donderdag heb ik telefonisch spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur (06 31 68 19 94). Daarbuiten kun je mijn voicemail inspreken. Natuurlijk kun je ook een e-mail sturen naar info@grevanderzee.nl

De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe cliënten, maar er kan eventueel telefonisch contact worden opgenomen over de wachttijden

 

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. Voor het maken van een nieuwe afspraak kun je zelf contact met mij opnemen. Afzeggen kan telefonisch, via sms, via WhatsApp of per email.

Wanneer je niet afzegt worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering, Deze kosten bedragen 50 euro.

Een intake gesprek duurt 60 minuten, een behandelgesprek 45 minuten. Voor EMDR  kan een afwijkende tijd worden aangehouden, 60 of 90 minuten. Wanneer je te laat komt, gaat de tijd van de gereserveerde gesprekstijd af.

In het weekend is de praktijk gesloten. De praktijk is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 09:00 uur tot 17:00 uur. Op donderdag is er een telefonisch spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur.

Op berichten probeer ik binnen 24 uur te reageren.

Als de praktijk is gesloten kun je – in geval van een crisis – tijdens kantooruren het beste contact opnemen met je eigen huisarts. In geval van een crisissituatie buiten kantooruren (avond, nacht of weekend) neem dan contact op met de huisartsenpost Hadoks (voorheen Smash). De huisartsenpost is bereikbaar op 070 346 96 69

Tijdens vakanties wordt de praktijk voor behandelinhoudelijke vragen waargenomen door collega’s. Dit kun je vinden onder Nieuws.

Dossiervoering

Als klinisch psycholoog heb ik een beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Ook het verstrekken van informatie aan de huisarts vindt alleen plaats met uw toestemming. De behandeling wordt bijgehouden in een elektronisch patiëntendossier, maar dit is niet gekoppeld aan andere systemen. Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

Om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden, neem ik deel aan twee intervisiegroepen waarin behandelingen anoniem worden besproken.

Bij het in rekening brengen van de DBC bij de zorgverzekeraar wordt de hoofdgroep van de diagnose vermeld. Dit in verband met de privacy.

Privacystatement AVG

Als klinisch psycholoog hecht ik belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In mijn privacystatement leg ik uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn privacystatement AVG

Wanneer je, ondanks mijn inzet jou zo goed mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, dan kun je dit het beste eerst met mij bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Als BIG–geregistreerd GZ psycholoog en klinisch psycholoog ben ik gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en val ik onder het tuchtrecht van de wet BIG. Deze wet geeft de regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.
Voor meer informatie: www.bigregister.nl

  • GZ psycholoog/Klinisch psycholoog BIGnummer 09049799125
  • Lid van het Landelijk Instituut van Psychologen (NIP)
  • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt): 001592
  • Supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
  • Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN): 30506
  • Mijn persoonlijke AGB code: 94015174
  • Mijn AGB praktijkcode: 94062481
  • Kamer van Koophandel nummer: 65119061

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Klik hier voor inzage in mijn Kwaliteitsstatuut 2022